Forskning

Forskning

Akkreditering

Klubhusmodellen for psykosocial rehabilitering er en international standard for alle Fountain Houses i verden. I Danmark bruges som regel betegnelsen Fontænehuse. Siden 1994 har denne kvalitetsstandard været fastlagt i 37 retningslinjer af organisationen Clubhouse International.

De 37 retningslinjer eller standarder fungerer dels som kvalitetssikring af Fontænehusene dels som en erklæring om rettigheder for medlemmer og ligger til grund for akkreditering via Clubhouse International.

Hvert andet år evaluerer Clubhouse International Standards Review Committee retningslinjerne og opdaterer dem om nødvendigt. Forskning i klubhusmodellen peger på positive effekter: Fontænehusene er med til at reducere medlemmernes genindlæggelser i psykiatrien, styrker social tilknytning og modvirker ensomhed og isolation.

Fountain House i København er dedikeret til vidensbaseret socialfagligt arbejde og har derfor indledt et samarbejde med Forskningsenheden ved Psykiatrisk Center København. Forskningsenheden har interviewet medlemmer og medarbejdere og sammenstillet klubhusmodellen med nyeste viden om best practise indenfor psykosocialrehabilitering og recovery. Resultatet af denne undersøgelse forelå i efteråret 2019 i form af i alt 24 anbefalinger til et Fountain House version 2.

Forskningsenheden anbefaler akkreditering som klubhus via Clubhouse International. Denne proces er påbegyndt i slutning af 2019 og forventes afsluttet i løbet af cirka ét år. Akkrediteringen omfatter selvstudier, et besøg over 3-4 dage af Clubhouse International samt efterfølgende rapport og tildeling af akkreditering.

Sideløbende med akkrediteringen vil medlemmer og medarbejdere i Fountain House drøfte de øvrige anbefalinger fra Forskningsenheden ved Psykiatrisk Center København og afprøve anbefalingernes forenelighed med klubhusmodellens 37 principper.

Forskning

Videnskabelig dokumentation for klubhusmodellen

Foreningen Fontænehusene Danmark (koalitionen af danske Fontænehuse) har lanceret et projekt, hvis formål er at samle videnskabelig dokumentation – især fra Skandinavien – for Fontænehusenes ​​klubhusmodel, med fokus på rehabilitering og recovery.

Den grundlæggende præmis i et Fontænehus er, at dets medlemmer har mulighed for at komme sig fra psykiske vanskeligheder ved at indgå i et fællesskab, hvor den enkelte bidrager til husets drift og dagligdag og derved oplever mening, samhørighed, anerkendelse, kontinuitet og struktur.

Fontænehus-modellen opstod i USA i slutningen af 1940’erne og udviklede sig efterhånden til at blive et globalt fænomen. I Danmark blev det første hus etableret i midten af 1980’erne, og der er for nærværende syv danske huse, der følger modellen, mens der på verdensplan er rundt regnet 350 huse.

Formålet med dokumentationsprojektet er at skabe en vidensbank for Fontænehuse, en samling af undersøgelser, videnskabelige artikler og mere, der kan være relevant for de danske Fontænehuse.

Målet med projektet er at:

  • afdække relevante og nyttige ressourcer på området
  • formidle dem og gøre dem offentligt tilgængelige
  • pege på problematiske eller uudforskede aspekter
  • udforske mulighederne for skandinavisk samarbejde
  • gøre dokumentationen tilgængelig for medarbejdere og medlemmer.

Projektets resultater bliver offentliggjort primo 2020 her på siden.

Forskning

Studielivsprojektet

Bogstøtten i Fountain House deltager sammen med 9 uddannelsesinstitutioner og rådgivningstilbud i et treårigt forskningsprojekt, der undersøger psykosociale problemer i studielivet ud fra de studerendes eget perspektiv. De øvrige samarbejdspartnere i Studielivsprojektet er Københavns Universitet, VIA University College, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Københavns Professionshøjskole, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Roskilde Universitet (RUC), Studenterrådgivningen og De Studerendes Fællesråd. Projektet er støttet af Velux Fonden og ledes af et forskerteam fra Institut for Mennesker og Teknologi (IMT) på RUC. Studielivsprojektet arbejder ud fra følgende forskningsspørgsmål:

  • Hvilket samspil er der mellem studerendes subjektive erfaringer med psykosociale problemer og deres tilhørs- og handlemuligheder i faglige og sociale fællesskaber?
  • Hvilken betydning har dette samspil for deres bredere identitets- og læreprocesser?
  • Hvordan kan indsigt i forskellige studerendes forløb kvalificere og videreudvikle gode, understøttende praksisser for hhv. samarbejder mellem studerende, uddannelser, undervisere, rådgivninger og vejledninger?

Partnerinstitutionerne skal hver især byde ind med en undersøgelse og et eksperiment, der hjælper med til at belyse disse spørgsmål. I Bogstøtten har vi lavet en spørgeskemaundersøgelse, hvor de studerende ved endt uddannelse reflekterer over den betydning Bogstøttens fællesskab og vejledning har haft for deres recoveryproces. Vi har endvidere planlagt at eksperimentere med gruppeforløb, der styrker integrationen i Bogstøtten.  

Ungehuset Fontana

I Ungehuset Fontana bliver du del af et trygt fællesskab sammen med andre unge mellem 18 og 30 år med fokus på kreativitet og musik.

Gå til Ungehuset Fontana

Kernehuset

I Kernehuset bliver du en del af et arbejdsfællesskab, hvor du og andre medlemmer på frivillig basis arbejder sammen med husets medarbejdere om husets mange opgaver.

Gå til Kernehuset

Fontanaskolen - STU

Fontanaskolen er en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 25 år med psykiske udfordringer samt autismespektrumforstyrrelser.

Gå til Fontanaskolen

Grafix

Grafix er en socialøkonomisk virksomhed, hvor psykisk sårbare tager de første skridt ind på arbejdsmarkedet. Grafix producerer tryksager m.m. i høj kvalitet og til en fair pris.

Gå til Grafix

Bogstøtten

Bogstøtten er et tilbud til psykisk sårbare studerende. Her kan du få støtte og vejledning til at komme igennem dine studier - og til at skabe balance mellem arbejde og fritid.

Gå til Bogstøtten

Aftenskole

Aftenskolen tilbyder undervisning om dagen, i trygge rammer og er åben for alle borgere. Medlemskab af Fountain House er ikke en forudsætning.

Gå til Aftenskolen