Forskning

Forskning

Akkreditering

Klubhusmodellen for psykosocial rehabilitering er en international standard for alle Fountain Houses i verden. I Danmark bruges som regel betegnelsen Fontænehuse. Siden 1994 har denne kvalitetsstandard været fastlagt i 37 retningslinjer af organisationen Clubhouse International.

De 37 retningslinjer eller standarder fungerer dels som kvalitetssikring af Fontænehusene dels som en erklæring om rettigheder for medlemmer og ligger til grund for akkreditering via Clubhouse International.

Hvert andet år evaluerer Clubhouse International Standards Review Committee retningslinjerne og opdaterer dem om nødvendigt. Forskning i klubhusmodellen peger på positive effekter: Fontænehusene er med til at reducere medlemmernes genindlæggelser i psykiatrien, styrker social tilknytning og modvirker ensomhed og isolation.

Fountain House i København er dedikeret til vidensbaseret socialfagligt arbejde og har derfor indledt et samarbejde med Forskningsenheden ved Psykiatrisk Center København. Forskningsenheden har interviewet medlemmer og medarbejdere og sammenstillet klubhusmodellen med nyeste viden om best practise indenfor psykosocialrehabilitering og recovery. På denne baggrund  formulerer den afsluttende rapport i alt 24 anbefalinger til et Fountain House version 2.

Forskningsenheden anbefaler akkreditering som klubhus via Clubhouse International. Akkrediteringen omfatter selvstudier, et besøg over 3-4 dage af Clubhouse International samt efterfølgende rapport og tildeling af akkreditering.

Sideløbende med akkrediteringen vil medlemmer og medarbejdere i Fountain House drøfte de øvrige anbefalinger fra Forskningsenheden ved Psykiatrisk Center København og afprøve anbefalingernes forenelighed med klubhusmodellens 37 principper.

Forskning

Videnskabelig dokumentation for klubhusmodellen

Foreningen Fontænehusene Danmark – koalitionen af danske Fontænehuse – har bestilt og finansieret et projekt, hvis formål er at indsamle videnskabelig dokumentation for Fontænehusenes såkaldte ​​klubhusmodel, fortrinsvis fra Skandinavien og med fokus på rehabilitering og recovery.

Læs Videnskabelig dokumentation for klubhusmodellen – En artikelsamling om recovery- og rehabiliteringsprocesser i Fontænehusene

Den grundlæggende præmis i et klubhus er, at dets medlemmer har mulighed for at komme sig fra psykiske vanskeligheder ved at indgå i et fællesskab, hvor den enkelte bidrager til husets drift og dagligdag og derved oplever mening, samhørighed, anerkendelse, kontinuitet og struktur.

Klubhusmodellen opstod i USA i slutningen af 1940’erne og udviklede sig efterhånden til at blive et globalt fænomen. I Danmark blev det første hus etableret i midten af 1980’erne, og der er for nærværende syv danske huse, der følger modellen, mens der på verdensplan er rundt regnet 350 huse.

Nærværende dokumentationsprojekt påbegynder en vidensbank for de danske Fontænehuse: en samling af undersøgelser, videnskabelige artikler m.m., der underbygger klubhusenes positive virkninger.

Rapporten:

  • peger på undersøgelser, der dokumenterer, hvordan og i hvilket omfang klubhusmodellen understøtter recovery og psykosociale rehabiliteringsprocesser.
  • vurderer anvendeligheden af udenlandske undersøgelser i en dansk sammenhæng og gør dem tilgængelige for et dansk publikum.
  • etablerer en model for, hvordan danske klubhuse kan gøre denne viden tilgængelig for medlemmer og medarbejdere.

Bibliotekar Marie Plougheld har gennemført litteratursøgningen i perioden 2018-19 og efterfølgende formidlet resultaterne i rapporten Videnskabelig dokumentation for klubhusmodellen. Marie er medlem af Fountain House København og har i sin studietid været tilknyttet Bogstøtten.

Forskning

Studielivsprojektet

Bogstøtten i Fountain House deltager sammen med 9 uddannelsesinstitutioner og rådgivningstilbud i et treårigt forskningsprojekt, der undersøger psykosociale problemer i studielivet ud fra de studerendes eget perspektiv. De øvrige samarbejdspartnere i Studielivsprojektet er Københavns Universitet, VIA University College, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Københavns Professionshøjskole, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Roskilde Universitet (RUC), Studenterrådgivningen og De Studerendes Fællesråd. Projektet er støttet af Velux Fonden og ledes af et forskerteam fra Institut for Mennesker og Teknologi (IMT) på RUC. Studielivsprojektet arbejder ud fra følgende forskningsspørgsmål, som også partnerinstitutionerne hver især skal belyse lokalt via en undersøgelse og et eksperiment:

  • Hvilket samspil er der mellem studerendes subjektive erfaringer med psykosociale problemer og deres tilhørs- og handlemuligheder i faglige og sociale fællesskaber?
  • Hvilken betydning har dette samspil for deres bredere identitets- og læreprocesser?
  • Hvordan kan indsigt i forskellige studerendes forløb kvalificere og videreudvikle gode, understøttende praksisser for hhv. samarbejder mellem studerende, uddannelser, undervisere, rådgivninger og vejledninger?

Bogstøtten har valgt at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse for at indhente viden om Bogstøttens betydning for medlemmernes studie- og recoveryproces. Spørgeskemaet er besvaret, kort tid efter de studerende har færdiggjort deres uddannelse.

Ultimo 2020 har Bogstøtten indsamlet 33 besvarelser, og den foreløbige konklusion er overordnet: Indsatsen virker, når Bogstøtten tager et individuelt udgangspunkt i den enkelte studerendes problemstillinger, ønsker og behov på en måde, der samtidig er indlejret i en fælleskabsorienteret ramme. Netop kombinationen af individuel vejledning og peer-fællesskaber viser sig at have stor betydning for den enkeltes studie- og recoveryproces. I artiklen ”Jeg kan meget mere end jeg tror”, jubilæumsskriftet Bogstøtten & Fontana 25 år, ss. 15-21 er det muligt at læse mere uddybende om undersøgelsen.

Udover spørgeskemaundersøgelsen er et nyt eksperiment blevet søsat: et gruppeforløb, der har til formål at styrke integrationen mellem de studerende. Bogstøtten vil fremadrettet gøre mere ud af gruppevejledning, og den første gruppe er allerede afsluttet med gode evalueringer fra deltagerne, som har gennemgået et gruppeforløb med Tilværelsespsykologi som metode.

Studielivsprojektets generelle resultater og fund vil blive publiceret på et senere tidspunkt i forskningsartikler fra RUC.

Ungehuset Fontana

I Ungehuset Fontana bliver du del af et trygt fællesskab sammen med andre unge mellem 18 og 30 år med fokus på kreativitet og musik.

Gå til Ungehuset Fontana

Kernehuset

I Kernehuset bliver du en del af et arbejdsfællesskab, hvor du og andre medlemmer på frivillig basis arbejder sammen med husets medarbejdere om husets mange opgaver.

Gå til Kernehuset

Fontanaskolen - STU

Fontanaskolen er en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 25 år med psykiske udfordringer samt autismespektrumforstyrrelser.

Gå til Fontanaskolen

Grafix

Grafix er en socialøkonomisk virksomhed, hvor psykisk sårbare tager de første skridt ind på arbejdsmarkedet. Grafix producerer tryksager m.m. i høj kvalitet og til en fair pris.

Gå til Grafix

Bogstøtten

Bogstøtten er et tilbud til psykisk sårbare studerende. Her kan du få støtte og vejledning til at komme igennem dine studier - og til at skabe balance mellem arbejde og fritid.

Gå til Bogstøtten

Aftenskolen

Aftenskolen tilbyder undervisning for psykisk sårbare, mest om dagen og i trygge rammer. Debatarrangementer med en bred vifte af emner er åbne for alle.

Gå til Aftenskolen