Om Fountain House

Om Fountain House

Medlem

Fountain House er et sted for dig, der oplever psykiske problemer. Her kan du få en hverdag med frivilligt arbejde, struktur og fællesskab. Fountain House tilbyder også støtte og studievejledning til psykisk sårbare studerende.

Det er gratis at være medlem af Fountain House, og borgere i Københavns og Frederiksberg kommuner behøver ingen henvisning fra sagsbehandler, praktiserende læge eller andre instanser. Bor du i en anden kommune, er du meget velkommen i Fountain House, men det kræver en bevilling fra din hjemkommune. Vi hjælper dig meget gerne med kontakten til sagsbehandleren, hvor du bor.

 

Hvordan bliver jeg medlem?

Start med introduktion og rundvisning i Fountain House hver onsdag, kl. 14-15Du behøver ikke melde dig til på forhånd og du er velkommen til at tage en kontaktperson eller dine pårørende med på dagen.

Introduktionen er en enkel og fælles indgang til Fountain House for alle nye medlemmer. Den begynder med en kort præsentation i Café Grums, og derefter følger en rundtur til husets forskellige afdelinger, Bogstøtten, Ungehuset Fontana og Kernehuset.

I løbet af introduktionen får du udleveret et papir med oplysninger om Fountain House og kontaktinfo. Som nyt medlem skal herefter selv kontakte den afdeling, du ønsker at starte i, for at aftale en introsamtale. Det er ved denne samtale, du så laver en konkret aftale med en medarbejder om dine mødetider og opgaver samt udfylder et kontaktskema og opretter dig i medlemsdatabasen.

Gæster, fx studerende, der ikke ønsker medlemskab af Fountain House, må venligst lave særskilt aftale om rundvisning.

 

Vision

Fountain Houses vision er at skabe et arbejdsmæssigt og socialt fællesskab, hvor psykisk sårbare bliver medlemmer i stedet for patienter eller klienter og får mulighed for at genoptræne deres faglige og sociale færdigheder i trygge omgivelser og i et tempo, den enkelte selv bestemmer. Som medlem af Fountain House vil du opleve, at du kan noget, og at der er brug for dig. At det nytter at stå op om morgenen. På den måde oplever du fornyet handlekraft og styrke.

At arbejde er en stærkt identitetsskabende faktor for mennesker og retten til arbejde derfor fundamental. Har man haft psykiske problemer igennem længere tid, kan det være vanskeligt at vende direkte tilbage til et arbejde eller en uddannelse. Mange har problemer med lavt selvværd, og kontakten til andre mennesker kan virke meget overvældende, hvis man gennem længere tid har levet isoleret fra omverdenen. Fountain House er et sted at starte.

 

Værdier

Fountain House-modellen er opbygget omkring fem værdier, der skal sikre medlemmernes mulighed for at udfolde sig både socialt og arbejdsmæssigt:

 • Medindflydelse
 • Ligeværd
 • Arbejdsfællesskab
 • Frivillighed
 • Fokus på ressourcer

Medlemmer og medarbejdere i Fountain House arbejder derfor sammen og deltager på lige fod i beslutningsprocesser. Medlemmer er repræsenteret i bestyrelsen og i alle udvalg og arbejdsgrupper. Den åbne dialog sikrer indflydelse og opbygger ansvarlighed og en følelse af ligeværd.

Medarbejdernormeringen er så lav, at et Fountain House kun eksisterer i kraft af medlemmernes tilstedeværelse og aktive deltagelse i det daglige arbejde. Medlemmernes arbejdsindsats er nødvendig og synlig. Som medlem er den enkelte ikke forpligtet til at yde mere, end han eller hun kan eller ønsker. På trods af disse vide rammer for funktionsniveau og grad af involvering i dagligdagen tror Fountain House på, at alle har ressourcer, som kan virke til gavn for både huset og medlemmet selv. Ved tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet fokuserer Fountain House derfor på de stærke, sunde og produktive sider hos medlemmet frem for på begrænsninger og sygdom.

Fountain Houses værdigrundlag er fastlagt i 37 internationale retningslinger, som er arbejdsgrundlaget for alle klubhuse over hele verden.

Fountain House er uafhængig af alle politiske og religiøse interesser.

 

Historien om Fountain House

Fountain House-modellen kan spores tilbage til 1940’ernes New York, hvor en gruppe tidligere psykiatriske patienter dannede en klub, der skulle støtte patienter i udskrivelsesfasen. I 1950’erne og 1960’erne blev der tilknyttet socialarbejdere til husene, der også blev arbejdssteder for mennesker med psykiske vanskeligheder.

I løbet af 1990’erne kom klubhusene til Skandinavien og England. I 1994 blev Clubhouse International (CI) oprettet. Via CI lavede man et sæt retningslinjer, som gælder for alle klubhuse verden over. Retningslinjerne skal sikre, at et klubhus er et sted, som yder respekt og muligheder for medlemmerne.

Fontænehuse findes i dag over hele jorden. Der er ca. 350 huse på verdensplan. Fountain House København åbnede i 1986. I Danmark findes Fountain House desuden i en række byer:

Kildehuset Fountain House i Ålborg
Enggården i Thisted
Fontænehuset Frederikshavn
Fontænehuset Furesø i Værløse
Fontænehuset Bornholm i Svaneke

Fountain House på højskole

Fountain House på højskole

Fontana på højskole I efteråret 2022 havde Fountain House i samarbejde med Løgumkloster Højskole fire af vores medlemmer af ungeenheden Fontana...

læs mere

Om Fountain House

Sagsbehandler

Fountain House er et aktivitets- og samværstilbud, der drives efter Lov om social service § 104 og har en samarbejdsaftale med Københavns Kommune. Vi tager meget gerne imod borgere fra andre kommuner end København og tilrettelægger et individuelt forløb sammen med den enkelte borger og borgers sagsbehandler.

For borgere fra Frederiksberg Kommune har vi en rammeaftale, som betyder at borgerne blot skal registreres hos os, så deltager vedkommende på lige fod med københavnere.

Hvis du henvender dig som sagsbehandler fra andre kommuner, vil vi meget gerne have en dialog med både dig og den interesserede borger om, hvad der kunne være nogle relevante mål for forløbet hos os. Målene skriver du derefter ind i vores kontrakt sammen med de praktiske data. En tidlig forventningsafstemning er vigtig for os, så forløbet kan blive så godt som muligt.

Borger tilknyttes en bestemt afdeling i huset, som har et arbejdsfællesskab og nogle opgaver, som passer lige til den persons behov. Derudover er alle i huset involveret i fælles aktiviteter, som både kan indeholde fælles opgaver og fælles aktiviteter. Disse aktiviteter er på samme tid gode oplevelser og en mulighed for at øve sig i at være i sociale fællesskaber.

Det er Københavns Kommune, som fører tilsyn med Fountain House. Det seneste tilsynsbesøg er gennemført af Borgercenter Voksne d. 11. august 2020, og du kan læse tilsynsrapporten her.

 

Forløb

Et forløb er typisk 6-12 måneder, da det giver borgeren mulighed for at opbygge relationer i huset, at udvikle sig og at komme styrket videre. Alle borgere hos os får en kontaktperson.

Et forløb i Fountain House falder i tre faser inden for 6-12 måneder:

 

Fase 1: Opstart

 • Introduktion til lokal Enhed og arbejds-opgaver
 • Opbygge relation til kontaktperson

 

Fase 2: Skabe netværk

 • Være en del af fællesskabet i egen enhed og i huset
 • Udføre arbejdsopgaver selvstændigt
 • Træne nye personlige handlinger

Fase 3: Se nye muligheder

 • Være klar til arbejde, uddannelse eller andet
 • Større selvtillid og livsmestring
 •  Bevare netværk

I Fountain House dygtiggør borgerne sig i følgende mål:

 • At få struktur og sunde rutiner i sin hverdag
 • At blive en del af et fællesskab og få venner og et støttende netværk
 • At bryde med isolation
 • At øge evnen til at indgå i sociale relationer
 • At træne personlige, sociale og praktiske færdigheder

 

Opfølgning

Ved opstarten og indgåelse af kontrakt aftaler vi også, hvornår vi skal holde opfølgning og om opfølgningen består af et netværksmøde, en skriftlig status eller begge dele. Nogle borgere i Fountain House er forlænget flere gange, da der fortsat har været relevante mål at arbejde med for den enkelte, og det støtter vi selvfølgelig meget gerne op om.

 

Takst

Taksten for borgere, der ikke tilhører Københavns og Frederiksberg kommuner, er 1.776,- kr. pr. uge ekskl. moms.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os!

Om Fountain House

Faglig tilgang

Fountain House fokuserer på tre områder, som understøtter medlemmernes recoveryproces og giver dem mulighed for at skabe og opleve:

 • Meningsfuldt arbejde
 • Meningsfuld uddannelse
 • Meningsfulde relationer

Meningsfuldt arbejde

Når man har noget at stå op til hver morgen, arbejdsopgaver at fokusere på og andre mennesker at samarbejde med, styrker det i væsentlig grad selvværdet og reducerer effekten af de psykiske problemer, nogle medlemmer kæmper med.

Nogle af de mennesker, der kommer i Fountain House første gang, har været indlagt på en psykiatrisk afdeling og har behov for at finde fodfæste i hverdagen igen. Og i Fountain House oplever medlemmerne, at de gradvist genfinder deres glemte, men gemte talenter og ressourcer ved at indgå i vores arbejdsfællesskaber. Her er mennesker i huset, der regner med dem og værdsætter deres selskab og arbejdsindsats hver eneste dag.

For nogle medlemmer kan det ultimative mål være at føle sig stærk nok til at få et job på ordinære vilkår. For andre kan det meningsfyldte indhold i livet opnås ved at arbejde to timer om dagen i Fountain Houses kontorafdeling.

 

Meningsfuld uddannelse

Uddannelse forstår vi i bred forstand som både personlig og faglig kompetenceudvikling. Mennesker oplever mening, når de udvikler og øger deres kompetencer. Man gror, når man lærer noget nyt. Derfor fokuserer Fountain House på uddannelse og læringsprocesser for medlemmerne.

Bogstøtten er en del af Fountain House, som tilbyder kvalificeret støtte til psykisk sårbare studerende fra ordinære uddannelsesinstitutioner.

Fountain House har sit eget oplysningsforbund, hvor der i dag arrangeres mange forskellige undervisningsforløb inden for folkeoplysningslovens rammer. Aftenskolen tilbyder kurser og undervisningsforløb inden for personlig vækst: Mindfulness og coaching, krop og psykoedukation, sundhed, kost og motion. Den har også fokus på omverdenen og tilbyder specifikke kompetenceforløb indenfor mad- og køkkenfaglighed, uddannelse indenfor IT og kommunikation, fx journalistiske kurser, hjemmesideredigering og Photoshop.

 

Meningsfulde relationer

Alle mennesker har behov for at føle samhørighed med andre. Vi søger genkendelse i andre, og frem for alt ønsker vi at føle os ligeværdige med andre. Især ligeværdighed er et nøgleord i den psykosociale helingsproces.

Fountain House lægger vægt på, at alle er lige – både medlemmer og medarbejdere, og de arbejder hver dag på at skabe sunde og meningsfulde relationer til hinanden. Det sker gennem daglige møder i afdelingerne, daglig fællesspisning i kantinen, samvær i caféen ligesom fester og andre arrangementer giver rum for netværksdannelse. Medlemmer har beskrevet, hvordan venskaber vokser og bliver til, så man også begynder at mødes uden for Fountain House.

Når man først har skabt meningsfulde og ligeværdige relationer til andre i Fountain House, bliver det også lettere at skabe nye relationer uden for huset, hvilket i sidste instans fører til inklusion af psykisk sårbare mennesker i samfundet.

Om Fountain House

Bestyrelse

Fonden Fountain House ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Som bestyrelsesmedlemmer udpeges:

 • 1 medlem udpeges af Støtteforeningen for Fountain House i København.
 • 1 bestyrelsesmedlem vælges af de fastansatte medarbejdere ved Fountain House, dvs. både Fonden, Fondens datterselskaber og tætte samarbejdspartnere.
 • 2 bestyrelsesmedlemmer vælges af medlemmer af Fountain House, dvs. både Fonden, Fondens datterselskaber og tætte samarbejdspartnere.
 • De øvrige 5 bestyrelsesmedlemmer vælges af bestyrelsen på baggrund af deres faglige kompetencer og særlige interesse for Fountain Houses arbejde.

En selvejende institution under Fonden Fountain House, Fountain House København, er pt. (maj 2020) under stiftelse.

Bestyrelsen for Fonden Fountain House består pr. 15. april 2020 af følgende medlemmer:


Bestyrelsesformand Thomas M. Blach

 

Thomas M. Blach, formand

Adm. direktør, Firstline
Communication

Dan Kobbernagel

Medlemsrepræsentant

Susanne Gram-Hanssen

Direktør og underviser, etgodtlivnu

Marie Plougheld

Medlemsrepræsentant

Lene Faldgaard Eplov

Forskningsoverlæge,
Region Hovedstadens Psykiatri

Casper Buchardt Westergaard

Afsnitsledende overlæge, Distriktspsykiatrisk Center

Lars Peter Nielsen

Repræsentant for Støtteforeningen

Helle Bendix

Medarbejderrepræsentant (TR)

Inge Storgaard Bonfils

Docent, Københavns Professionshøjskole

Om Fountain House

Direktør

Mogens Seider er født i Esbjerg 1960. Han har siden 1984 arbejdet i den sociale arena og uddannet sig fagligt og ledelsesmæssigt igennem årene.

Mogens har haft ledelsesposter siden 1990 og været forstander, socialpsykiatrileder og altså stået i spidsen for Fountain House siden oktober 2012.

I 10 år (1997-2006) var Mogens Seider næstformand for Socialpædagogerne i Danmark, og i 2007 var han med til at stifte Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, hvor han i dag er formand. Han har endvidere været bestyrelsesmedlem i Det Sociale Netværk og formand for Psykiatrinetværket.

Mogens har flere gange taget del i Socialstyrelsen arbejdsgrupper, der har haft fokus på at forbedre indsatsen for mennesker med psykiske vanskeligheder. Fra efteråret 2019 har han således plads i den nationale følgegruppe for satspuljeinitiativet om kvalitets- og kompetenceløft af socialpsykiatrien.

Udover ledelsen af Fountain House og de strategiske overvejelser og planer for husets fremtid er Mogens optaget af, at hjælpen til mennesker med psykiske vanskeligheder skal være sammenhængende og orienteret mod det enkelte menneske.

Fountain House skal arbejde for, at medlemmerne finder mening og indhold i livet, og erfaringen er, at denne mening og indhold oftest findes i det liv, der leves ude i det almindelige samfund.

Mogens Seider er altid parat til en god debat og er især skarp, når han oplever, at system kommer før mennesker.

Direktør Mogens Seider

Om Fountain House

Støtteforening

Støtteforeningen for Fountain House i København er grundlagt i 1987.

 

Formål

 • At fremme videreførelsen af Fountain House i København
 • At fremme forståelsen for og kendskabet til Fountain House-modellen
 • At støtte medlemsaktiviteter, der ellers ikke ville være råd til.

Kontakt

Støtteforeningen for Fountain House i København
Teglværksgade 22
2100 København
E-mail: stoet@fountain-house.dk

Bestyrelsen

Lars Peter Nielsen

Formand

John Andersen

Næstformand

Tanja Hartig

Bestyrelsesmedlem

Hanne Green

Bestyrelsesmedlem

Kirsten Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Du kan hjælpe mennesker med psykiske vanskeligheder

Medlemmerne i Fountain House har brug for en håndsrækning, og du kan for kun 150 kroner om året gøre en forskel. Når man lever med psykiske vanskeligheder og måske er på overførselsindkomst, er der knap nok penge til dagen og vejen. Dette er virkeligheden for mange af Fountain Houses medlemmer. Ferier, teaterture og udflugter er oplevelser, der er med til at give livet værdi, og som de fleste af os tager for givet. Men det har medlemmerne i Fountain House ofte ikke råd til eller mentalt overskud til at arrangere.  

Støtteforeningen for Fountain House finansierer og arrangerer derfor en række aktiviteter for husets medlemmer, som der ellers ikke vil være råd til. Vi arrangerer bl.a. hytteture til naturskønne områder i Danmark, fester samt udflugter til museum, biograf og teater i løbet af året. Og vi har ideer til meget mere.

Dit bidrag går ubeskåret til støtteprojekter for Fountain Houses medlemmer, da alle i Støtteforeningen arbejder frivilligt. 

 

Sådan støtter du

Dit medlemskab er dit økonomiske bidrag til foreningens virke. Du er også altid velkommen til at bidrage med frivillig arbejdskraft i foreningen, i det omfang du har tid og lyst. Vi værdsætter din indsats.

Kontingentsatser 2019
Individuelt medlemskab 150 kr.
Familiemedlemskab på samme adresse (maks. to personer) 250 kr.
Organisationer/virksomheder 1.000 kr.

Betalingsmuligheder
Du kan betale kontingentet med girokort, via netbank eller MobilePay til 92326. Anfør venligst din emailadresse som besked.

Bankoverførsel: Danske Bank, reg. nr. 9570, kontonr. 13520623.

Du er velkommen til at sende os en mail med din postadresse, så sender vi indbetalingskort og brochure til dig.

Ungehuset Fontana

I Ungehuset Fontana bliver du del af et trygt fællesskab sammen med andre unge mellem 18 og 30 år med fokus på kreativitet og musik.

Gå til Ungehuset Fontana

Kernehuset

I Kernehuset bliver du en del af et arbejdsfællesskab, hvor du og andre medlemmer på frivillig basis arbejder sammen med husets medarbejdere om husets mange opgaver.

Gå til Kernehuset

Fontanaskolen - STU

Fontanaskolen er en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 25 år med psykiske udfordringer samt autismespektrumforstyrrelser.

Gå til Fontanaskolen

Grafix

Grafix er en socialøkonomisk virksomhed, hvor psykisk sårbare tager de første skridt ind på arbejdsmarkedet. Grafix producerer tryksager m.m. i høj kvalitet og til en fair pris.

Gå til Grafix

Bogstøtten

Bogstøtten er et tilbud til psykisk sårbare studerende. Her kan du få støtte og vejledning til at komme igennem dine studier - og til at skabe balance mellem arbejde og fritid.

Gå til Bogstøtten

Aftenskolen

Aftenskolen tilbyder undervisning for psykisk sårbare, mest om dagen og i trygge rammer. Debatarrangementer med en bred vifte af emner er åbne for alle.

Gå til Aftenskolen