Om Fountain House

Om Fountain House

Sådan arbejder vi

Vores vision er

Fountain House vil være førende i udviklingen af videns- og værdibaserede indsatser for, at mennesker med psykiske lidelser deltager ligeværdigt i samfundets fællesskaber.

 

Vores værdier er

Mangfoldighed

Tryghed

Ligeværdighed

Fællesskab

Udvikling

 

Historie og idégrundlag

Fonden Fountain House er pionér i Danmark og en del af den internationale Fountain House-bevægelse. Siden 1986 har vi arbejdet ambitiøst med at etablere, udvikle og udbrede løsninger til mennesker med psykiske lidelser, der har brug for støtte.

Vi arbejder for at udvikle og samskabe overgange til arbejdsmarked, uddannelse og fællesskaber i civilsamfund. Derfor udvikler og driver vi løsninger, der både skaber rammer for en meningsfuld hverdag samt brobygning mellem systemer og det levede hverdagsliv.

Vi har fokus på fællesskab, frivillighed og relationer med rummelighed og de ressourcer, vi ved, at alle mennesker har og her er deltagelse og selvbestemmelse centralt. Særligt medlemmer/elever peger på at der ikke findes  én opskrift på at komme sig og at de i Fountain House møder medmenneskelighed,  ligeværd, respekt og kreativitet som skaber rum til at vokse samt en vej til en meningsfuld fremtid med aktiv medvirken i samfundet.

Med fokus på social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed kender og omsætter vi det, vi ved virker i dagligdagen. Vi har stor variation i vores tilbud, og derfor har vi en særlig opmærksomhed på at bruge vores færdigheder på tværs, hvilket sikrer gode overgange både internt og udadtil. Vi er med vores arbejde en nødvendig stemme i den samfundsmæssige debat, hvor vi kæmper for at afstigmatisere sårbarhed, give adgang til fællesskaber og skabe bedre praksis på det psykosociale område.

Vi løfter vores pionerarv og arbejder for at udbrede vores praksis nationalt for dermed at bane vejen for en omstilling af de sociale indsatser i Danmark.

 

Alle indsatser i Fountain House hviler på syv kerneprincipper

1. Aktiviteter er omdrejningspunktet i vores fællesskab
Det betyder, at fællesskabet er båret af, at vi er sammen om aktiviteter, som er meningsfulde for deltagerne. Der er mulighed for at deltage i aktiviteter på forskellige måder og i et tilpasset og trygt fællesskab.

2. Brobygning til samfundets fællesskaber, støtte og tilbud
Det betyder, at der er kontakt til forskellige arenaer uden for Fountain House, såsom uddannelsesinstitutioner, virksomheder, kulturinstitutioner, civilsamfundsforeninger og behandlingstilbud. Der gives støtte til elever, medlemmer og kursister så de kan drage fordel af at deltage ligeværdigt i disse fællesskaber.

3. Individuelt tilpasset tilgang i fællesskabet
Det betyder, at der er fokus på den enkelte i fællesskabet. Hver person har forskellige behov, ressourcer og mål og mødes individuelt.

4. Udvikling og læring i eget tempo
Det betyder, at der er fokus på, at udvikling og læring er en individuel proces, i fællesskabet. Der skabes tryghed, og der er tid, så den enkelte person kan udvikle sig i eget tempo.

5. Gennem ord og handling er der opmærksomhed på alles trivsel
Det betyder, at alle har et ansvar for at bidrage positivt til fællesskabet. Måden vi er sammen på, er båret af: respekt, tillid, nysgerrighed, nærvær og accept, tolerance, anerkendelse, og vi hylder mangfoldighed.

6. Ret til at deltage, gøre sin stemme gældende, blive hørt og få medindflydelse ud fra egne præmisser
Medindflydelse er en del af styringsformen i Fountain House. Møder og beslutningsprocesser er åbne og organiseret ud fra involverende metoder, som gør det muligt at deltage, blive hørt og få medbestemmelse.

7. Medarbejdernes praksis bygger på en vidensbaseret og recovery-orienteret tilgang
Det betyder, at medarbejdernes faglige tilgange og metoder er forankret i viden om og erfaring med at arbejde sammen med mennesker med psykiske lidelser.

 

På gensyn Mogens

På gensyn Mogens

5. marts 2024 Direktør Mogens Seider stopper med udgangen af juni 2024 i Fountain House for at søge nye udfordringer inden for den psykosociale...

læs mere

Om Fountain House

Bestyrelse

Fonden Fountain House ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Som bestyrelsesmedlemmer udpeges:

  • 1 medlem udpeges af Støtteforeningen for Fountain House i København.
  • 1 bestyrelsesmedlem vælges af de fastansatte medarbejdere ved Fountain House, dvs. både Fonden, Fondens datterselskaber og tætte samarbejdspartnere.
  • 2 bestyrelsesmedlemmer vælges af medlemmer af Fountain House, dvs. både Fonden, Fondens datterselskaber og tætte samarbejdspartnere.
  • De øvrige 5 bestyrelsesmedlemmer vælges af bestyrelsen på baggrund af deres faglige kompetencer og særlige interesse for Fountain Houses arbejde.

Bestyrelsen for Fonden Fountain House består pr. 29. marts 2023 af følgende medlemmer:

 


Bestyrelsesformand Thomas M. Blach

 

Thomas M. Blach, formand

Adm. direktør, Firstline
Communication

Morten Gram

Medlemsrepræsentant

Susanne Gram-Hanssen

Direktør og underviser, etgodtlivnu

Vakant

Medlemsrepræsentant

Casper Buchardt Westergaard

Speciallæge, Psykiatrisk Speciallægepraksis

Lars Peter Nielsen

Repræsentant for Støtteforeningen

Helle Bendix

Medarbejderrepræsentant (TR)

Om Fountain House

Direktør

Mogens Seider er født i Esbjerg 1960. Han har siden 1984 arbejdet i den sociale arena og uddannet sig fagligt og ledelsesmæssigt igennem årene.

Mogens har haft ledelsesposter siden 1990 og været forstander, socialpsykiatrileder og altså stået i spidsen for Fountain House siden oktober 2012.

I 10 år (1997-2006) var Mogens Seider næstformand for Socialpædagogerne i Danmark, og i 2007 var han med til at stifte Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, hvor han i dag er formand. Han har endvidere været bestyrelsesmedlem i Det Sociale Netværk og formand for Psykiatrinetværket.

Mogens har flere gange taget del i Socialstyrelsen arbejdsgrupper, der har haft fokus på at forbedre indsatsen for mennesker med psykiske vanskeligheder. Fra efteråret 2019 har han således plads i den nationale følgegruppe for satspuljeinitiativet om kvalitets- og kompetenceløft af socialpsykiatrien.

Udover ledelsen af Fountain House og de strategiske overvejelser og planer for husets fremtid er Mogens optaget af, at hjælpen til mennesker med psykiske vanskeligheder skal være sammenhængende og orienteret mod det enkelte menneske.

Fountain House skal arbejde for, at medlemmerne finder mening og indhold i livet, og erfaringen er, at denne mening og indhold oftest findes i det liv, der leves ude i det almindelige samfund.

Mogens Seider er altid parat til en god debat og er især skarp, når han oplever, at system kommer før mennesker.

Direktør Mogens Seider

Om Fountain House

Støtteforening

Støtteforeningen for Fountain House i København er grundlagt i 1987.

 

Formål

  • At fremme videreførelsen af Fountain House i København
  • At fremme forståelsen for og kendskabet til Fountain House-modellen
  • At støtte medlemsaktiviteter, der ellers ikke ville være råd til.

Kontakt

Støtteforeningen for Fountain House i København
Teglværksgade 22
2100 København
E-mail: stoet@fountain-house.dk

Bestyrelsen

Lars Peter Nielsen

Formand

John Andersen

Næstformand

Peter Bergstedt

Bestyrelsesmedlem

Hanne Green

Bestyrelsesmedlem

Kirsten Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Du kan hjælpe mennesker med psykiske vanskeligheder

Medlemmerne i Fountain House har brug for en håndsrækning, og du kan for kun 150 kroner om året gøre en forskel. Når man lever med psykiske vanskeligheder og måske er på overførselsindkomst, er der knap nok penge til dagen og vejen. Dette er virkeligheden for mange af Fountain Houses medlemmer. Ferier, teaterture og udflugter er oplevelser, der er med til at give livet værdi, og som de fleste af os tager for givet. Men det har medlemmerne i Fountain House ofte ikke råd til eller mentalt overskud til at arrangere.  

Støtteforeningen for Fountain House finansierer og arrangerer derfor en række aktiviteter for husets medlemmer, som der ellers ikke vil være råd til. Vi arrangerer bl.a. hytteture til naturskønne områder i Danmark, fester samt udflugter til museum, biograf og teater i løbet af året. Og vi har ideer til meget mere.

Dit bidrag går ubeskåret til støtteprojekter for Fountain Houses medlemmer, da alle i Støtteforeningen arbejder frivilligt. 

 

Sådan støtter du

Dit medlemskab er dit økonomiske bidrag til foreningens virke. Du er også altid velkommen til at bidrage med frivillig arbejdskraft i foreningen, i det omfang du har tid og lyst. Vi værdsætter din indsats.

Kontingentsatser 2019
Individuelt medlemskab 150 kr.
Familiemedlemskab på samme adresse (maks. to personer) 250 kr.
Organisationer/virksomheder 1.000 kr.

Betalingsmuligheder
Du kan betale kontingentet med girokort, via netbank eller MobilePay til 92326. Anfør venligst din emailadresse som besked.

Bankoverførsel: Danske Bank, reg. nr. 9570, kontonr. 13520623.

Du er velkommen til at sende os en mail med din postadresse, så sender vi indbetalingskort og brochure til dig.

Fountain House København

I Fountain House København bliver du medlem af vores fællesskaber i enten Fontana, Bogstøtten eller Kernehuset, hvor fokus er på arbejdsopgaver, uddannelse og socialt netværk.

Gå til Fountain House København

Fontanaskolen - STU

Fontanaskolen er en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 25 år med psykiske udfordringer samt autismespektrumforstyrrelser.

Gå til Fontanaskolen

Aftenskolen

Aftenskolen tilbyder undervisning for psykisk sårbare, mest om dagen og i trygge rammer. Debatarrangementer med en bred vifte af emner er åbne for alle.

Gå til Aftenskolen